Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
REALITY MUZEJKA s.r.o. na Firmy.cz
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » K čemu je na stavbě dobrý stavební dozor ?

K čemu je na stavbě dobrý stavební dozor ?

28.10.2019

Pokud stavíte svépomocí a nejste sami odborně způsobilí, musíte stavební dozor mít. Tato povinnost vyplývá přímo ze zákona o územním plánování a stavebním řádu ( tzv. stavební zákon). I pokud vám dům staví firma, můžete si najmout nezávislý stavební dozor, který bude na stavbu dohlížet. Ale pozor - stavební dozor není to stejné jako stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí pracuje pro stavební firmu neboli zhotovitele stavby. Je tedy logické, že nemůže být nezávislou osobou a pracovat současně v zájmu stavební firmy i vás jako investora stavby.

A co konkrétně stavební dozor dělá ? Podle § 153 má výslovně  tyto povinnosti:

(3) Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

(4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

Jinými slovy zákon ukládá stavebnímu dozoru kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se schváleným projektem a zda jsou dodrženy všechny technologické postupy a bezpečnostní předpisy. 

stavební dozor

Vám jako investorovi stavby ale může být užitečný i v dalších věcech. Kontroluje, zda byl na stavbě skutečně použit veškerý vyfakturovaný materiál a provedeny všechny vyfakturované práce v souladu s rozpočtem. Umí posoudit, zda jsou práce prováděny kvalitně  a jsou použity vhodné materiály a postupy. Upozorní vás, pokud zhotovitel stavbu zbytečně prodražuje. Dobrý stavební dozor je především manažerem stavby, rádcem investora a prostředníkem v komunikaci mezi ním a zhotovitelem stavby.

Stavební dozor může vykonávat osoba vysokoškolsky vzdělaná v oboru stavebním či architektonickém nebo osoba se středním vzděláním stavebního směru a třemi roky praxe při provádění staveb.Rozhodně se vyplatí poohlédnout se skutečně po někom zkušeném s delší praxí.

Je jasné, že práce takového člověka vás bude něco stát. Cena se bude odvíjet od toho, kolik času na stavbě stráví a o jak rozsáhlou stavbu se jedná. U větších staveb se většinou návštěvy domlouvají v nějakém pravidelném intervalu, ale u menších rodinných domů mohou být návštěvy nepravidelné např. vždy, když se uzavírá konkrétní dílčí část stavby a je nutné zkontrolovat kvalitu práce a použitého materiálu.

Stavební dozor není levná záležitost. Na druhou stranu při stavbě za několik milionů korun je položka za stavební dozor jen malou kapkou v celkovém rozpočtu. Ovšem jistota, že zaručí dostatečnou kvalitu provedených prací a všech použitých materiálů, ta se určitě vyplatí. A do budoucna vám může ušetřit hodně peněz i starostí.

Olga Jarošová

jednatelka společnosti

T: 604 232 218

E: [email protected]

Můj Facebook

Můj Instagram

stažený soubor