Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Kdy může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu ?

Kdy může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu ?

10.7.2017

Nájem určený k uspokojení bytové potřeby nájemce je chráněný zákonem a pronajímatel musí při jeho výpovědi respektovat ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

clause-684509_1920

Kdy tedy může pronajímatel nájem vypovědět?

1) Při nájmu uzavřeném na dobu URČITOU I NEURČITOU písemnou výpovědí s VÝPOVĚDNÍ LHŮTOU 3 MĚSÍCE (lhůta vždy počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po měsíci v němž byla výpověď doručena)

- pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu (§ 2288), např. nájemce platí dlouhodobě méně než je sjednáno

- je-li  nájemce  odsouzen  pro  úmyslný  trestný  čin  spáchaný  na pronajímateli  nebo  členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v   domě,  kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází (§ 2288)

- má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s  bytem nebo  domem,  ve  kterém  se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu (§ 2288)

2) Při nájmu uzavřeném na dobu NEURČITOU písemnou výpovědí s VÝPOVĚDNÍ LHŮTOU 3 MĚSÍCE

- ze zákonem stanovených důvodů (§ 2288), má-li být  byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno potřebuje-li pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni (tzn. děti, rodiče, sourozenci)

3) Při nájmu uzavřeném na dobu URČITOU I NEURČITOU písemnou výpovědí BEZ VÝPOVĚDNÍ LHŮTY (výpověď je účinná doručením, nájemce je povinen odevzdat předmět nájmu bez zbytečného prodlení, nejpozději do 1 měsíce od skončení nájmu, tzn. doručení výpovědi)

- pro  zvlášť závažné porušení povinností (§ 2291), zejména

- nezaplatil-li nájemce nájemné a náklady na služby za dobu 3 měsíců (výše celkové dlužné částky musí být minimálně ve výši plateb za 3 měsíce)

- poškozuje-li předmět nájmu závažným nebo nenapravitelným způsobem
způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí

- užívá-li neoprávněně předmět nájmu jiným způsobem nebo k jinému než sjednanému účelu


- neoznámí-li nájemce zvýšení počtu osob žijících v předmětu nájmu ani do 2 měsíců, co změna nastala (§ 2272)

Jaké podmínky musí výpověď splňovat, aby byla platná?

1) Musí být písemá a doručená (§ 2286).

Proto doporučujeme sjednat v nájemní smlouvě doručovací doložku.

2) Musí obsahovat poučení nájemce, že má právo vznést proti  výpovědi  námitky a do 2 měsíců od doručení může navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem (§ 2286, § 2290).

Pronajímatel by se měl k případným námitkám nájemce bez zbytečného prodlení písemně vyjádřit (akceptovat je nebo odmítnout).

Z uvedeného je patrné, že vypovězení nájemní smlouvy pronajímatelem není jednoduchá záležitost. Bez odborné pomoci se snadno může stát, že je výpověď podána špatně, bez patřičných náležitostí a může být neplatná.

Pokud potřebujete v oblasti nájemních vztahů poradit, obraťte se na nás, rádi Vám ve spolupráci s naší právní zástupkyní pomůžeme.

Olga Jarošová

jednatelka

T: 604 232 218

E: [email protected]

Můj Facebook

DSC_3087