Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Má pronajímatel právo zadržet movité věci nájemce - neplatiče?

Má pronajímatel právo zadržet movité věci nájemce - neplatiče?

29.9.2016

Pronajímáte byt a dluží Vám nájemce peníze ?

 

Víte, že k zajištění dluhu může pronajímatel využít ustanovení § 2234 zák. č. 89/2012, občanský zákoník, a zadržet movité věci nájemce?

 

Jedná se o jednostranný akt ze strany pronajímatele, který má motivovat dlužníka k zaplacení dluhu.

 

Zákonné zadržovací právo pronajímatele má však bohužel také svá úskalí.

 

Výkon práva (tzn. zadržení věci) nesmí nepřiměřeně zasáhnout do základních lidských práv chráněných Listinou základních práv a svobod, zejména práva na osobní a domovní svobodu. Pronajímatel tady rozhodně není oprávněn svévolně vniknout do pronajímaného bytu!

 

Podaří-li se pronajímateli movité věci zadržet, musí toto písemně oznámit nájemci a to i v případě, že byl nájemce zadržení osobně přítomen !

 

Ze zadržení movitých věcí však pro pronajímatele plynou další povinnostiO věc je pak pronajímatel povinen dbát, aby nedošlo ke zhoršení jejího stavu, poškození nebo zničení. Pronajímatel by odpovídal za vznikou škodu. Ale současně má právo na náhradu nákladů, pokud v souvislosti s péčí o věc vznikly.

 

Zadržovací právo zanikne v případech jmenovaných v § 1399 :

 

a) zánikem zajištěného dluhu nebo zadržené věci,

b) vzdá-li se věřitel zadržovacího práva jednostranně

či ujednáním s vlastníkem zadržené věci,

c) dostane-li se věc trvale z moci věřitele, nebo

d) dá-li se věřiteli dostatečná jistota.

 

 

A co nastane, pokud nájemce dluh neuhradí?

 

Pronajímatel může movité věci zpeněžit (§ 1359) prostřednictvím veřejné dražby a výtěžek prodeje použít na úhradu dluhu a vynaložených nákladů.

 

Je dobré o této možnosti vědět. My Vám ale samozřejmě přejeme,abyste se pokud možno do podobných situací vůbec nedostali.